OKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

Mgr. Hana Matějková

soudkyně
Syn je také Rodičem 2 a jeho matkou manipulován proti svému polorodému bratrovi Adámkovi, kdy je mu tvrzeno, že Adámek není jeho bratrem vlastním, ale pouze nevlastním.

Soudkyni musí být známo, že „výchova a zdárný vývoj nezletilého“ nespočívá pouze v čistém oblečení a nezameškávání školní docházky. Ústavní soud například v nálezu III.ÚS 1206/09 uvádí, jaká kritéria mají být používána pro zajištění odpovídající výchovy dítěte: „Zájmem dítěte nepochybně je, aby bylo především v péči obou rodičů, a není-li to možné, pak toho z rodičů, který k tomu má lepší předpoklady, mimo jiné uznává roli a důležitost druhého rodiče v životě dítěte...“ Manipulace proti druhému rodiči a jeho prostředí je s tímto v přímém rozporu.

Jestliže soudkyně přes řadu předložených důkazů toto pomíjí a dokonce tvrdí, že takové nedostatky ve výchově Rodiče 2 nejsou, nebo že nejsou závažné, je nutno opět hovořit o její podjatosti.

Důkazy: soudní spis
               webová stránka www.kája.eu


VI.

Podjaté je i tvrzení soudkyně, že „k docházce nezletilého do školy nejsou žádné výhrady“.

Bylo-li toto myšleno tak, že nezletilý nezameškává školní docházku, pak toto (pouhá přítomnost ve škole) je velmi slabým požadavkem na vzdělávání dítěte. Soudkyni musí být známo, že podle čl. 29 odst. 1 písm. a) Úmluvy o právech dítěte, která v Česká republice vstoupila v platnost 6.2.1991, má výchova dítěte směřovat k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu. Takové vzdělání mu škola v Kynšperku nad Ohří neposkytuje. I ředitelka školy ..., kam byl Syn přijat ve druhém ročníku školní docházky, uvádí: „Již při přijímacím řízení jsme zaznamenali v některých oblastech vzdělání velké nedostatky.“

Bylo-li to naopak myšleno tak, že nikdo nemá výhrady k docházce Syna do školy v Kynšperku nad Ohří, pak toto tvrzení je zjevně lživé, neboť výhrady vyjadřuje přinejmenším Rodič 1, a to již od prvního ročníku školní docházky.

V každém případě tato „argumentace“ soudkyně opět slouží k podpoře Rodiče 2 a hájení pobytu Syna v jeho prostředí a je tedy projevem její zjevné podjatosti.

Důkazy: soudní spis
               vyjádření ředitelky školy


VII.

Nad rámec těchto skutečností Rodič 1 uvádí další okolnosti, které spočívají v postupu soudkyně v řízení. Nemohou být tedy ze zákona uvedeny jako důvod její podjatosti, nicméně dokreslují její přístup k věci.

V rámci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na předběžné opatření soudkyně zcela ignorovala 3 z 5 důvodů, pro něž byl navrhován soudní dohled (například nepodávání informací o Synovi Rodičem 2, jeho snahy omezovat Syna v tom, aby o něj pečoval Rodič 1, apod.). Tyto důvody zcela pominula a nijak se s nimi nevypořádala.

Soudkyně také nařídila na 30. září 2014 ústní jednání. Zároveň vyzvala Rodiče 2, aby k tomuto jednání přivedl Syna. Termín jednání byl stanoven tak, že Syn bude celých 9 dnů před jednáním trávit pouze s Rodičem 2. Za situace, kdy s blížícím se soudním jednáním dochází ke stupňující se manipulaci Syna Rodičem 2, je pravděpodobné, že Synova případná výpověď a „přání dítěte“ mohou být tímto ovlivněny.

Další takovou skutečností je, že soudkyně si od OSPOD vyžádala šetření – zjištění aktuálních bytových poměrů u Rodiče 2. Zjištění aktuálních bytových poměrů u Rodiče 1 si vůbec nevyžádala. Zřejmě tak nepočítá vůbec s tím, že by Syn měl u Rodiče 1 více pobývat.

Konečně pak soudkyně zcela ignoruje námitku podjatosti vůči její osobě, podanou již 12. září 2014. Přesto stále činí a zřejmě se dále chystá činit v řízení úkony, včetně dosud neodročeného jednání nařízeného na 30. září 2014. Toto její chování je v příkrém rozporu se zákonem (§ 15b odst. 1 o.s.ř.).

Důkazy: soudní spis

VIII.

S ohledem na výše uvedené Rodič 1 žádá, aby soudkyně byla vyloučena z dalšího projednávání a rozhodnutí věci.Zpět na hlavní stránku


Osmá námitka podjatosti

I.

Rodič 1 tímto vznáší v zachované lhůtě námitku podjatosti soudkyně Mgr. Hany Matějkové (dále jen „soudkyně“), a to pro její zjevný poměr k účastníkům, případně k věci samé (§ 14 odst. 1 o.s.ř.).

II.

Úvodem Rodič 1 opakovaně upozorňuje (tak jako v případě námitky podjatosti z 12. září 2014, která dosud nebyla nadřízeným soudem vyřízena – a s největší pravděpodobností mu soudkyní nebyla ještě ani předložena), že předmětem námitky podjatosti není postup soudkyně v řízení (§ 14 odst. 4 o.s.ř.), nýbrž okolnosti (výroky soudkyně) svědčící o jejím poměru k věci nebo k účastníkům. V podrobnostech k otázce předmětu námitky podjatosti Rodič 1 odkazuje na obdobné zdůvodnění v čl. II námitky podjatosti podané 12. září 2014.

III.

Právní zástupkyni Rodiče 1 bylo doručeno usnesení soudkyně o zamítnutí návrhu na předběžné opatření, kterým by soud stanovil dohled nad výchovou Syna. Rodič 1, aniž by zde jakkoliv hodnotil výrok tohoto rozhodnutí či postup tohoto řízení (věc není řešena již více než rok), upozorňuje zde pouze na tvrzení vyjádřená soudkyní, svědčící o její zjevné podjatosti.

IV.

Patrně nejkřiklavějším případem podjatosti je tvrzení soudkyně o tom, že „rodiče nedodržují žádnou uzavřenou dohodu“. Skutečnost je přitom taková, že pouze Rodič 2 je tím, kdo veškeré uzavřené dohody mezi rodiči vždy porušil, zatímco Rodič 1 uzavřené dohody respektoval.

Jmenujme například tak zásadní dohody, jako byla nejprve dohoda o společné péči o Syna z 10. listopadu 2008, která fungovala do té doby, než se Rodič 2 rozhodl odejít a ponechat Syna v péči Rodiče 1. O tom byla tedy následně uzavřena dohoda dne 21. listopadu 2008, která opět fungovala do té doby, než si Rodič 2 vymohl soudem svěření Syna naopak do své péče. Poté byla pro následující období Vánoc uzavřena dohoda o společné péči, kterou Rodič 2 porušil den před Štědrým dnem tím, že Syna odvezl tajně ke své matce a odmítal Rodiči 1 se Synem kontakt.

Následně bylo, a to dokonce za účasti OSPOD, mezi rodiči uzavřeno několik dohod, které Rodič 2 vždy dříve nebo později svévolně porušil. Namátkou jmenujme například dohodu z roku 2009 o pravidelném telefonickém kontaktu mezi rodiči v záležitostech Syna. Dále pak dohodu, v níž se Rodič 2 zavázal přestat činit problémy při převážení Syna zmocněncem Rodiče 1, kterou Rodič 2 přestal respektovat (zřejmě natruc) poté, co došlo k rozšíření „styku“ Rodiče 1. Další dohoda, kterou Rodič 2 soustavně porušuje, byla uzavřena za účasti OSPOD 20. února 2013. Podle ní v případě, že Rodič 1 koupí Synovi mobilní telefon, mu může volat i mimo pevně stanovené časy a tento mobil bude stále aktivní. Je zde také dohoda uzavřená taktéž za účasti OSPOD, která upřesňovala povinnost Rodiče 2 podávat Rodiči 1 informace o Synovi, kde bylo sjednáno, že informace budou podávány e-mailem pravidelně jednou týdně. To však Rodič 2 již od konce června 2014 opět vůbec nečiní.

Jestliže se tedy soudkyně vyjadřuje tak, že rodiče nedodržují žádnou uzavřenou dohodu, tímto buď zcela vědomě a účelově, nebo snad i nevědomky, výrazně zkresluje situaci v neprospěch Rodiče 1. V každém případě to však svědčí o tom, že je, ať vědomě či nevědomě, podjatá ve prospěch Rodiče 2 a zaujatá proti Rodiči 1.

Důkazy: soudní spis 


V.

Dalším takovým vyjádřením soudkyně, svědčícím o její podjatosti, je: „V péči matky o nezletilého nejsou doposud shledávány závažné nedostatky, které by ohrožovaly výchovu a zdárný vývoj nezletilého.“

Rodič 1 v průběhu řízení doručil soudu řadu důkazů, svědčících o manipulaci Syna Rodičem 2 proti Rodiči 1 a jeho prostředí nejrůznějšími formami popouzení a uváděním nepravdivých informací. Jedná se o důkazy zcela věrohodné – zvukové a obrazové nahrávky. Některé z nich jsou k dispozici i na webové stránce www.kája.eu.

Posledním takovým případem je manipulace Syna Rodičem 2 proti docházce do kvalitnější školy v Praze takovými „argumenty“, jako že Rodič 2 musel již pořídit Synovi pomůcky do školy, případně že velké množství 27 žáků na jednu učitelku v Kynšperku je vlastně výhodou, protože Syn bude mít 27 kamarádů.
Střídavá péčeJedenDomov, Kája, Kříhová
Nečas, OSPOD, Praha 3, Soudci
Střídavka, Ústavní soud, Výživné