OKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

Mgr. Hana Matějková

soudkyně
Matějková také soustavně ignoruje probíhající manipulaci nezletilého matkou, kdy spolu s podáním ze dne 12.2.2014 byla tato manipulace doložena též zvukovou nahrávkou, z níž vyplývá, že matka nezletilému říká, že jej otec nemá rád, že s nezletilým otec nechce být a že má nezletilý zůstat u matky, když má jet k otci. K podobným manipulacím nezletilého docházelo již v minulosti a Matějková je vždy ignorovala. I v současné sobě přešla tuto skutečnost bez sebemenšího povšimnutí. I z této skutečnosti je tak zcela zjevný zaujatý postoj Matějkové, která pranic nedbá toho, aby takto nebyly narušovány rodinné vztahy mezi nezletilým a otcem. Kromě toho Matějková soustavně, dalo by se říci jak kolovrátek opakuje, že povinnost zajišťovat kontakt otce s nezletilým telefonicky nevyplývá z předběžného opatření, což je sice pravda, zcela však ignoruje to, že povinnosti rodičů jsou dány především zákonem, ne jen jí vydaným předběžným opatřením, a bránění matky v kontaktu otce a nezletilého je zjevně v rozporu se zájmem nezletilého a požadavky na rodičovskou péči kladenými zákonem.

Matějková ve stejném duchu také soustavně ignoruje to, že matka vůbec nepodává otci pravidelné informace o nezletilém, ač toto vyžaduje zákon, dále že matka nebere ohled na osobnost dítěte, na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu ke vzdělání nezletilého, ač toto požaduje zákon, a i dalšími způsoby dává Matějková nepokrytě najevo, že straní matce, toleruje její postup, kterým se snaží odstavit otce od výchovy a ničit vzájemný vztah otce a nezletilého. Důkazů pro toto tvrzení již celý opatrovnický spis obsahuje mnoho kilogramů.


Zpět na hlavní stránku

Pátá námitka podjatosti

Podávám tímto námitku podjatosti soudkyně Hany Matějkové. Důvodem je její zjevný poměr k věci, potažmo účastníkům, kdy svými projevy neustále dává najevo podjatost ve prospěch matky a neprospěch otce a je jen otázkou, zda se jedná o podjatost ve vztahu k věci, tedy zda více favorizuje rodičovskou roli matky před rodičovskou rolí otce nebo zda tato podjatost vyplývá ze vztahu ke konkrétním účastníkům.

Matějková uvádí, že nezletilý je na základě předběžného opatření svěřen do péče matky, má tedy bydliště v místě bydliště matky. Toto prohlášení je nepravdivé, podle ustanovení § 877 o.z. je specielně určení místa bydliště významnou záležitostí, která vyžaduje dohodu rodičů, případně meritorní rozhodnutí soudu. Nedošlo však k žádné z těchto skutečností, která by zakládala bydliště nezletilého u matky, a proto platí stále jako bydliště nezletilého adresa dosavadního společného bydliště rodičů v Praze. Tato skutečnost musí být Matějkové známa, přesto uvádí výroky, jak výše uvedeno.

Ani samotné určení bydliště nezletilého však není podstatné pro to, jak mají být rozloženy náklady a povinnosti rodičů související s dopravou nezletilého od jednoho rodiče k druhému a naopak. Situaci, kdy rodiče žijí ve větší vzdálenosti od sebe, způsobila matka, která se odstěhovala ze společného bydliště a poté, co nějakou dobu žila alespoň ve stejném městě, tedy v Praze, se odstěhovala za svou matkou do značné vzdálenosti do sudetského pohraničí. Je to tedy matka, kvůli níž musí nezletilý absolvovat dlouhé cesty mezi rodiči, veškeré starosti s dopravou nezletilého jsou však dány k tíži otce, což je zjevně v rozporu s principem spravedlnosti a rovnosti účastníků. Matějková neakceptovala dokonce ani dělbu dopravy mezi rodiči, kdy jednu cestu s nezletilým ve čtvrtek absolvuje otec a druhou cestu by měla absolvovat matka. Jestliže takto matku zbavuje veškerých povinností souvisejících s dopravou nezletilého, které sama matka způsobila, je zjevná podjatost Matějkové ve prospěch matky, buď z titulu toho, že je matkou, nebo z titulu podjatosti Matějkové vůči konkrétní osobě. Žádné jiné vysvětlení pro svůj postoj Matějková nepodala.
Střídavá péčeJedenDomov, Kája, Kříhová
Nečas, OSPOD, Praha 3, Soudci
Střídavka, Ústavní soud, Výživné