OKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

Mgr. Hana Matějková

soudkyně
Matka dále neposkytuje nezletilému kvalitní vzdělání, toto přizpůsobuje pouze svým potřebám, dále nepodává otci informace o nezletilém a pokouší se omezit již tak omezený rozsah výchovného působení otce, kdy opakovaně žádá soud o zkrácení styku s otcem. Samostatně by jednotlivé důvody byly sice závažné, ale bylo by možno předpokládat, že nebudou mít snad značné následky, ale v případě, kdy působí zároveň, je třeba pochybovat o řádném přístupu matky k výchově syna a je třeba, aby se soud otázku výchovy nezletilého matkou a dohledem nad touto výchovou zabýval. Zvláště pak s přihlédnutím ke skutečnosti, že matka opakovaně pobývá na školeních a nezletilý je výchově dalších osob, především babičky, které od počátku negativně do vztahu syna a otce zasahují.

Otec rovněž ve svém návrhu poukázal na příslušná zákonná ustanovení, která jsou porušována ze strany matky.

Z uvedeného postupu soudkyně vyplývá, že pokud jsou podávány návrhy v prospěch matky, tyto zpravidla obratem vyřizuje a rozhoduje v její prospěch. Pokud však jsou podávány návrhy v prospěch otce a zejména v prospěch nezletilého syna, tyto jsou obratem zamítány, ačkoliv by do výchovy syna a do vztahu rodičů vnesly tolik potřebné vyvážení a znemožnily by matce zneužívat skutečnosti, že je syn svěřen předběžným opatřením do její výchovy.

Dále otec považuje rovněž za potvrzení podjatosti ze strany soudkyně, že když podal další návrh dne 27.9.2013, kterým opětovně navrhl vydání předběžného opatření, o dohledu nad výchovou nezletilého, neboť pokračují nedostatky ve výchově nezletilého a matka tuto nezvládá v prospěch nezletilého, soudkyně doposud nerozhodla, ačkoliv uplynula zákonná týdenní lhůta. Soudkyně sama tvrdí, že veškerá podání na vydání předběžného opatření, již z titulu toho, že se jedná o předběžné opatření, považuje za neodkladná a rozhoduje o nich přes podané námitky podjatosti, posléze však o návrhu otce na předběžné opatření nerozhodne v řádné lhůtě vůbec a nepředá jej k rozhodnutí ani jinému, nepodjatému soudci, čímž je porušován zákon.

Otec trvá na tom, že tímto způsobem soudkyně prokázala opětovně podjatost vůči němu.

Otci tedy nezbývá než bránit práva svého syna a rovněž svá práva rodiče, který má povinnost stejně jako matka dbát o výchovu nezletilého syna, a proto, jak je výše uvedeno, vznáší další námitku podjatosti, a to z důvodů uvedených v tomto podání. Rovněž pak setrvává na všech předchozích vznesených námitkách podjatosti soudkyně a je přesvědčen, že soudkyni by měla být věc č. j. ... odejmuta a předána nepodjatému soudci.


Zpět na hlavní stránku

Čtvrtá námitka podjatosti

Vznesení námitky podjatosti otcem Ing. Alešem Hodinou, dr. h. c., zast. JUDr. Annou Horákovou, advokátem, Advokátní kancelář JUDr. ANNA HORÁKOVÁ & PARTNEŘI, Praha 1, Žitná 47

Tímto podáním vznáší Ing. Aleš Hodina, dr. h. c. (dále jen otec) další námitku podjatosti dle ust. § 15a o.s.ř. vůči soudkyni Mgr. Haně Matějkové (dále jen soudkyně), která je samosoudkyní rozhodující ve věci výchovy a výživy nezletilého syna  Karla Hodiny, nar. ..., trv. bytem Praha ...

Důvodem vznesení námitky vůči jmenované soudkyni jsou níže popsané skutečnosti.

Otec dne 30.8.2013 vznesl námitku podjatosti (elektronicky doručeno na soud tentýž den), vůči soudkyni. V této námitce podrobně popsal z jakého důvodu soudkyni považuje za podjatou.

Dne 17.9.2013 vznesl otec další námitku podjatosti vůči soudkyni, ve které opětovně podrobně popsal, proč soudkyni považuje za podjatou.

Další námitku otec vznesl přípisem ze dne 30.9. 2013, kde rovněž jako v předchozích námitkách podrobně popsal důvody vznesení další námitky.

Přes v té době  vznesené námitky podjatosti (30.8. a 17.9.2013) soudkyně vydala dne 25.9.2013 další usnesení ve věci, které bylo otci doručeno 26.9.2013. Otec tímto podáním, jak je výše uvedeno, vznáší znovu námitku podjatosti soudkyně, neboť dle názoru otce neměla rozhodovat vůbec a pokud rozhodovala, měla rozhodovat bez podjatosti. Soudkyně však nedodržela žádnou z výše uvedených podmínek.

Soudkyně předběžným opatřením rozhodla, že zamítá návrh otce ze dne 23.9.2013 na vydání předběžného opatření, kterým by se stanovil dohled nad výchovou nezletilého syna Karla ve výchově matky.

Otec ve svém podání shrnul hlavní důvody, které jej vedly k podání návrhu na nařízení dohledu. Především zdůraznil, že matka brání v kontaktu otce se synem, manipuluje syna vůči otci a podává mu zavádějící informace o jeho vztahu k němu (matka tvrdila synovi, že jej otec jako miminko zamykal a vyhazoval mu jídlo). Otec byl značně překvapen, když syn (šestiletý) mu výše uvedené sděloval a chtěl po něm vysvětlení. Otec je přesvědčen, že matka se snaží, aby došlo k odcizení syna, informuje syna zkresleně a chce vyvolat u syna negativní postoj vůči otci. Nesnaží se spolu s otcem zastávat společný výchovný postoj, což syna silně poškozuje a může mít psychické následky. Jedná se o naléhavou situaci, kterou je třeba bezodkladně řešit.
Střídavá péčeJedenDomov, Kája, Kříhová
Nečas, OSPOD, Praha 3, Soudci
Střídavka, Ústavní soud, Výživné