OKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

Mgr. Hana Matějková

soudkyně
Ale i přes rozhodovací nečinnost soudu správní rozhodnutí o přijetí do montessori školy v mezidobí pro nečinnost matky nabylo ve správním řízení právní moc. Otec se proto domáhal svými podáními změny předběžného opatření o určení výchovy nezletilého, tak aby tento mohl bezproblémově navštěvovat školu, které je řádným žákem. Tato podání však soudkyně nepovažovala za důležitá pro klidný nástup nezletilého do školy, zamítla je a vydala v srpnu 2013 na návrh matky předběžné opatření o nahrazení souhlasu otce s přijetím nezletilého do školy v Kynšperku. Poté, co otec podal odvolání proti tomuto rozhodnutí, nehodnotila soudkyně skutečnost, že nezletilý syn je řádně přijat do školy v Praze, ale na podnět OSPOD rozhodla, že nezletilý je povinen přes pravomocné správní rozhodnutí o přijetí do školy v Praze navštěvovat školu v Kynšperku, jejímž žákem není.

Místo, aby soudkyně řešila věc v souladu s právním pořádkem České republiky a změnila výchovu, rozhodla v rozporu s pravomocným správním rozhodnutím, ačkoliv jí toto nepřináleží, neboť zdejší soud není v této věci správním soudem, a vyhověla OSPOD, resp. matce, aniž akceptovala jakýkoliv návrh otce, který byl v prospěch nezletilého. Otec si toto další rozhodnutí, které je evidentně protiprávní, nemůže vysvětlit jinak, než zřejmou podjatostí soudkyně.

Otec trvá na tom, že tímto dalším rozhodnutím ve věci soudkyně prokázala opětovně podjatost vůči němu.

Uvedený postup soudkyně je zcela v rozporu s postupem nezaujatého soudce, soudkyně činí nová a nová právní rozhodnutí, která se již negativně projevují vůči nezletilému, upředňostňuje zájmy matky a její právo na výchovu nad zájmy otce a především nad zájmy nezletilého a jeho právem na řádné vzdělání, což potvrdila i svým rozhodnutím ze 6.9.2013, které je podkladem pro tuto námitku podjatosti.

Otec proto opětovně vznáší námitku podjatosti vůči této soudkyni a trvá na tom, aby nadřízený soud řešil otázku podjatosti zdejší soudkyně v prospěch nezletilého a přidělil celou věc jinému, nepodjatému soudci.

Zpět na hlavní stránku

Třetí námitka podjatosti

otce Ing. Aleše Hodiny, dr. h. c., zast. JUDr. Annou Horákovou, advokátem, Advokátní kancelář JUDr. ANNA HORÁKOVÁ & PARTNEŘI, Praha 1, Žitná 47

Tímto podáním vznáší Ing. Aleš Hodina, dr. h. c. (dále jen otec) další námitku podjatosti vůči soudkyni Mgr. Haně Matějkové (dále jen soudkyně), která je samosoudkyní rozhodující ve věci výchovy a výživy nezletilého syna Karla Hodiny, nar. 7.3.2007, trv. bytem Praha ..., dle ust. § 15a o.s.ř.

Důvodem vznesení námitky vůči jmenované soudkyni jsou následující skutečnosti.

Otec dne 30.8.2013 vznesl námitku podjatosti (elektronicky doručeno na soud tentýž den), vůči soudkyni. V této námitce podrobně popsal z jakého důvodu soudkyni považuje za podjatou.

Dne 17.9.2013 vznesl otec další námitku podjatosti vůči soudkyni, ve které opětovně podrobně popsal, proč soudkyni považuje za podjatou.

Přes obě vznesené námitky podjatosti soudkyně vydala dne 6.9.2013 další usnesení (předběžné opatření) ve věci, kterým rozhodla, že nezletilý syn Karel bude ve školním roce 2013/2014 plnit školní docházku na Základní škole Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, ..., určila opatrovníka nezletilého a stanovila navrhovateli (OSPOD Sokolov) povinnost podat ve stanovené lhůtě žalobu na určení školy.

V rámci odůvodnění pak v uvedeném rozhodnutí uvedla, že toto rozhodnutí může vydat, protože „každé předběžné opatření je neodkladný úkon a zejména pak v případě nezletilého Karla se jednoznačně jedná o věc naléhavého významu, neboť je třeba nepochybně rozhodnout bezodkladně tak, aby mohl v klidu navštěvovat prvním rokem povinnou školní docházku.“ Tímto se soudkyně dle názoru otce neoprávněně vypořádala s již vznesenými námitkami podjatosti, neboť uvedený úkon soudkyně nebyl bezodkladný a byl z hlediska práva protiprávní.

Nadto soudkyně již od března letošního roku má ve spisu zdejšího soudu založeno podání, kdy se otec v souladu s ust. § 49 zák o rodině domáhal žalobou rozhodnutí ve věci nahrazení souhlasu matky se zápisem a s uzavřením smlouvy s montessori základní školou v Praze s názvem Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o., ... Praha, IČ: ..., soudkyně vydala následně na návrh otce předběžné opatření k uzavření smlouvy s výše uvedenou školou, avšak doposud ve výše uvedené věci nerozhodla. Zřejmě v tomto případě, kdy návrh podával otec, nebylo třeba nezletilému synovi zabezpečit klidný průběh školní docházky.
Střídavá péčeJedenDomov, Kája, Kříhová
Nečas, OSPOD, Praha 3, Soudci
Střídavka, Ústavní soud, Výživné