OKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

Mgr. Hana Matějková

soudkyně
Skutečnost, že otec chtěl celou věci řešit především ve prospěch nezletilého, se však tvrdě obrátila proti němu a proti nezletilému. Matka s babičkou nezletilého a se svým přítelem v nočních hodinách dorazili před byt otce, kde vytvářeli dramatický a hysterický stav. Otec přizval k řešení věci sociálního pracovníka V. Papaziana, který se pokoušel celou věc řešit smírně. Otec pak, v návaznosti na nutnost být ve škole nejpozději v 8.30 hod., odvezl nezletilého do této školy, aniž to matka zpozorovala. Matka poté, co se dozvěděla, že nezletilý byl ve škole a vrací se domů, na něj ani nepočkala a odjela pryč.

Mezitím se právní zástupkyně otce pokoušela spojit se soudkyní, avšak marně, její koncipientce bylo sděleno, že soudkyně celý den soudí a rovněž tak bude soudit i 3.9.2013. Následně volal do kanceláře advokát matky, který tvrdil, že je u soudu, že bude podávat návrh na výkon rozhodnutí a že mu bude vyhověno. Telefon v kanceláři brala návštěva, která byla původně pracovnicí kanceláře a může podat ohledně výše uvedené skutečnosti na výzvu soudu vyjádření. Následně se otec, právní zástupkyně, i její koncipientka, opětovně pokoušeli dovolat na soud, aby věc byla řešena ve prospěch nezletilého, což se jim ve většině případů nedařilo, soudkyně telefon nebrala vůbec.

V návaznosti na tuto skutečnost po marném shánění kompetentního pracovníka, tj. soudkyně, otec zaslal soudu sdělení, že je ochoten dne 3.9.2013 dorazit do Sokolova a společně celou věc řešit, žádal o sdělení, zda toto bude soudem akceptováno do 17.00 hod.

Soud se však neozval a telefony již nebrala ani kancelář. Druhý den, tj. 3.9.2013, otec zjistil, že podjatá soudkyně vydala výše uvedený výkon rozhodnutí, aniž takovéto rozhodnutí mohla vydat a aniž dodržela ust. § 272 o.s.ř. Nadto se ve svém rozhodnutí nezmínila o skutečnosti, že nezletilý byl řádně přijat do Školy Hrou, což je nepochybně zvláštní důvod, ke kterému měla před vydáním usnesení o výkonu rozhodnutí přihlédnout. Soud, resp. soudkyně, otce k dobrovolnému plnění výzvy nevyzvala, ačkoliv takovouto možnost měla a následně dne 3.9.2013 spolu s matkou a sociální pracovnicí vyrazila do Prahy soudní vykonavatelka a odebrala nezletilého ze školního vyučování, aniž alespoň následně tuto skutečnost oznámila otci. Přitom nezletilý syn byl v pořádku, nebyl nijak poškozován, plnil řádnou školní docházku, nehrozila mu ani do budoucna žádná újma a prodlení s předáním bylo pouze 1 den a otec se pokoušel celou věc řešit. Otec se o odebrání nezletilého ze řádné školní docházky dozvěděl od ředitele Školy Hrou. Je třeba konstatovat, že postup rozhodnout rovnou o odnětí je zcela zásadně nestandardní (s ohledem na obvyklou praxi i s ohledem na předchozí reakce soudkyně na otcovy návrhy na výkon rozhodnutí). Nadto dítěti bylo odnětím ze školy způsobeno trauma, plakalo.

Uvedený postup soudkyně je zcela v rozporu s postupem nezaujatého soudce, soudkyně učinila akt, který se nepochybně velmi negativně projeví na nezletilém a nadto upřednostnila zájmy matky a její právo na výchovu, nad zájmy otce a především nad zájmy nezletilého a jeho právem na řádné vzdělání. Co nejlepší rozvoj nezletilého garantuje i mezinárodní Úmluva o právech dítěte, která v čl. 29 odst. 1 písm. a) uvádí: „Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se shodují, že výchova dítěte má směřovat k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu.“

Otec proto opětovně vznáší námitku podjatosti vůči této soudkyni a je přesvědčen, že je nepochybně oprávněná.

Zpět na hlavní stránku

Další námitka podjatosti

otce Ing. Aleše Hodiny, dr. h. c., zast. JUDr. Annou Horákovou, advokátem, Advokátní kancelář JUDr. ANNA HORÁKOVÁ & PARTNEŘI, Praha 1, Žitná 47

Tímto podáním vznáší Ing. Aleš Hodina, dr. h. c. (dále jen otec) další námitku podjatosti vůči soudkyni Mgr. Haně Matějkové (dále jen soudkyně), která je samosoudkyní rozhodující ve věci výchovy a výživy nezletilého syna Karla Hodiny, nar. ..., trv. bytem Praha ..., dle ust. § 15a o.s.ř.

Důvodem vznesení námitky vůči jmenované soudkyni jsou následující skutečnosti.

Otec dne 30.8.2013 vznesl námitku podjatosti (elektronicky doručeno na soud tentýž den), vůči soudkyni. V této námitce podrobně popsal z jakého důvodu soudkyni považuje za podjatou.

Přesto, že soudkyně příslušnou námitku podjatosti obdržela, dne 2.9.2013 vydala usnesení č.j. 13 P 13/2011 (14 P a Nc 54/2011), kterým nařídila výkon rozhodnutí odnětí nezletilého Karla Hodiny, nar. ..., otci Ing. Aleši Hodinovi a předání nezletilého matce Ing. Haně Hodinové.

Tento úkon soudkyně zřetelně prokázal, že soudkyně je v dané věci skutečně podjatá, neboť jinak její úkon ve prospěch matky nelze vysvětlit.

Soudkyni bylo a je dobře známo, že nezletilý syn účastníků byl přijat do dvojjazyčné montessori školy v Praze s názvem ...., ..., Praha 6, IČ: ... (dále jen Škola Hrou). Ostatně na tomto přijetí se podílelo rozhodnutí soudkyně ze dne 2.4.2013, kterým nahradila souhlas matky s uzavřením Smlouvy o poskytovaném vzdělávání v ... se sídlem ..., Praha 6 – Břevnov. Dále rozhodla v souladu s návrhem otce, že otec je povinen hradit školné. Toto rozhodnutí soudkyně vydala poté, co nezletilý byl zapsán do této školy a matka proti tomuto rozhodnutí, které bylo zveřejněno oznámením v souladu se školským zákonem, nepodala odvolání, a to ani případně odvolání ve lhůtě stanovené v § 84 správního řádu. Matka pak byla v rámci soudního jednání informována, že otec výše zmiňovanou smlouvu podepsal a uhradil předepsané splátky na školné. Matka nenapadla v rámci správního řízení ani tuto skutečnost. Nezletilý tedy byl řádně přijat na tuto školu.

Následně matka v srpnu 2013 požádala o vydání předběžného opatření, kterým by byl nahrazen souhlas otce k podání přihlášky k zápisu nezletilého do Základní školy v Kynšperku nad Ohří. Soudkyně paradoxně tomuto předběžnému opatření při znalosti výše uvedeného a své předchozí rozhodovací činnosti matce vyhověla. V návaznosti na tuto skutečnost byl nezletilý protizákonně přijat na Základní školu v Kynšperku nad Ohří, kde v tuto chvíli je přijat nepravomocně, neboť otec v souladu se správním řádem podal odvolání.

Za daného stavu bylo třeba, aby v souladu se školským zákonem byl nezletilý účasten základního vzdělávání, počínaje dnem 2.9.2013 ve Škole Hrou. Otec se snažil celou věc řešit s matkou a informoval OSPOD v Sokolově i zdejší soud o této situaci, která je problematická vzhledem k pravomocnému předběžnému opatření ohledně výchovy nezletilého. Podal v této souvislosti rovněž návrh na změnu předběžného opatření ze dne 12.8.2012, soudkyně mu však nevyhověla.

Otec v zájmu nezletilého, kdy zájmy nezletilého jsou v souladu s Úmluvou o právech dítěte povýšeny nad právo výchovy dětí rodiči, zajistil nástup nezletilého dne 2.9.2013 do Školy Hrou, kde byl řádně přijat. Tuto skutečnost, že nezletilý dne 2.9.2013 nastoupí do uvedené školy, oznámil matce, OSPOD i soudu, přičemž navrhoval jednání s matkou, aby problematický stav, kdy jsou v rozporu dvě pravomocná rozhodnutí, a to pravomocné rozhodnutí o přijetí nezletilého do Školy Hrou a pravomocné rozhodnutí o výchově nezletilého, bylo řešeno rozumně a ve prospěch nezletilého.
Střídavá péčeJedenDomov, Kája, Kříhová
Nečas, OSPOD, Praha 3, Soudci
Střídavka, Ústavní soud, Výživné