OKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

Mgr. Hana Matějková

soudkyně
Dalším důvodem dle soudkyně bylo, že matka požádala o změnu trvalého bydliště nezletilého na svoji adresu. Soudkyni je nepochybně ze spisu známo, že bydliště nezletilého řešil nejen soud prvostupňový, ale i odvolací, a na základě rozhodnutí nacházejících se ve spisu je zřejmé, že až na další, pokud se rodiče nedohodnou jinak, je trvalou adresou nezletilého adresa Praha, ... .

Dne 30.7.2013 byl nad to vypracován nový znalecký posudek ve věci výchovy nezletilého znalcem PhDr. Vladimírem Tesařem, kde je zmíněna inteligence a schopnosti nezletilého a dvojjazyčná montessori škola je přímo nezletilému doporučena. Předmětný posudek byl soudkyni zaslán k důkazu v souladu s ust.127a o.s.ř. a byl navrhován k důkazu k podání ze dne 19.8.2013.

Otec je tedy přesvědčen, že pokud by soudkyně nebyla podjatá, nemohla by rozhodovat věc jednostranně a pouze ve prospěch matky. Soudkyně nejenže neakceptuje platné právo, ale rovněž pomíjí názor nezletilého, který již poněkolikáté vyjádřil na OSPOD Sokolov, z něhož vyplývá, že nezletilý by rád byl více ve výchově otce. Tímto důkazem se soudkyně ani nezabývala.

Za daného stavu je zcela nepochopitelné, proč soudkyně ad 1) nevyhoví návrhu na střídavou výchovu, případně na výlučnou výchovu otce a ad 2) proč odmítá umožnit nezletilému kvalitní a v mnoha ohledech špičkové vzdělání a namísto toho přikáže nezletilému absolvovat běžně dostupné základní vzdělání, pokud věc posuzuje nestranně.

Nad to z rozhodování soudkyně zcela jasně vyplývá, že nehodnotí jednotlivé důkazy ve vzájemných souvislostech, pomíjí, že společně tvoří nedílný celek, čímž svá rozhodnutí činí nepřezkoumatelná. Soudkyně důkazní prostředky hodnotí odděleně, dokonce některé pomíjí zcela, jiné z části, ponechává však vždy důkazy, resp. dokonce i neověřená tvrzení, pokud jsou deklarována matkou anebo jsou v její prospěch. Pomíjí však tvrzení nezletilého, důkazy svědčící v prospěch výchovy otce a vzdělání nezletilého v montessori škole, i když se jedná o důkazy značné síly, jako např. výše zmiňovaný znalecký posudek, pravomocné přijetí do montessori školy v Praze apod.

Otec se tedy oprávněně domnívá, že soudkyně preferuje výlučnou výchovu matky a navíc matku svým přístupem a vydáváním sérií předběžných opatření ve prospěch matky tuto podporuje a zcela jasně upřednostňuje, což je v rozporu s právním řádem České republiky.

Ostatně výše popsané skutečnosti dostatečně svědčí o tom, že soudkyně je podjatá a jednoznačně preferuje matku.

O podjatosti soudkyně rovněž svědčí, její konstatování, že nebylo prokázáno, že je nezletilý řádně zapsán ve škole montessori a tudíž návrh otce na úpravu poměrů nezletilého neshledala důvodným a neodkladným. Toto je však, jak je výše uvedeno, v rozporu se skutečností a správním řádem i školským zákonem. Otec také trvá na tom, že možnost kvalitního vzdělání nezletilého, jež v ČR rozhodně není standardní, je a mělo by být důvodem a vzhledem k věku nezletilého hlavním důvodem pro změnu výchovných poměrů. Necitlivost k zákonům, potřebám a možnostem vzdělání nezletilého nelze jinak než podjatostí soudkyně a preferování zájmů matky nelze jinak vykládat.

Na základě výše uvedeného je otec přesvědčen, že je zřejmé, že soudkyně je genderově zaujatá, preferuje matku na úkor otce a je tedy z hlediska o.s.ř. podjatá. Z uvedeného důvodu otec v zákonné lhůtě vznáší námitku podjatosti soudkyně.

Zpět na hlavní stránku

Námitka podjatosti

otce Ing. Aleše Hodiny, dr. h. c., zast. JUDr. Annou Horákovou, advokátem, Advokátní kancelář JUDr. ANNA HORÁKOVÁ & PARTNEŘI, Praha 1, Žitná 47

Tímto podáním vznáší Ing. Aleš Hodina, dr.h.c. (dále jen „otec“) námitku podjatosti vůči soudkyni Mgr. Haně Matějkové (dále jen „soudkyně“), která je samosoudkyní rozhodující ve věci výchovy a výživy nezletilého syna Karla Hodiny, nar. ..., trv. bytem Praha ..., ..., dle ust. § 15a o.s.ř.

Důvodem vznesení námitky vůči jmenované soudkyni jsou následující skutečnosti. Soudkyně vydala 16.8.2013 usnesení, kdy předběžným opatřením nahradila souhlas otce s podáním přihlášky k zápisu nezletilého do Základní školy v Kynšperku nad Ohří, ... . To ačkoliv jí bylo známo, že nezletilý syn je zapsán od ledna 2013 do soukromé základní školy montessori typu s názvem ..., ... . Jedná se o kvalitní dvojjazyčnou montessori školu v Praze, kdy v každé třídě je 18 dětí a s nimi dva kvalifikovaní učitelé, odpoledne může nezletilý přímo navštěvovat řadu kroužků. Otec již podepsal smlouvu s uvedenou školou a uhradil předepsané školné na celý rok.

Dále pak jí bylo známo, že nezletilý byl sice v lednu 2013 zapsán do ZŠ Kynšperk nad Ohří, kdy rozhodnutí bylo původně zasláno pouze matce a otci až na základě odvolání ze dne 10.4.2013. Nadřízený orgán Karlovarského kraje dne 17.6.2013 rozhodnutí ředitelky ZŠ Kynšperk nad Ohří o zápisu nezletilého zrušil. Matka rozhodnutí o přijetí nezletilého do montessori školy v Praze nenapadla a nezletilý je tedy řádně zapsán pouze v této škole.

Dále pak usnesením ze dne 21.8.2013 soudkyně zamítla návrh otce na změnu výchovy, který otec podal vzhledem k výše uvedené nové skutečnosti, že nezletilý syn je počínaje 1.9.2013 novým žákem montessori školy v Praze. Otec navrhoval, aby byl syn v péči otce v období od 31.8. od 18:00 hodin do 30.6. do 18:00 hodin, každý týden od neděle od 18:00 hodin do pátku do 18:00 hodin a do výchovy matky každý týden od pátku od 18:00 hodin do neděle do 18:00 hodin a v období od 30.6. od 18:00 hodin do 31.8. do 18:00 hodin se nezletilý svěřuje do péče matky s výjimkou počátku srpna, kdy bude nezletilý počínaje 1.8. od 10:00 hodin do 7.8. do 18:00 hodin ve výchově otce. Zároveň vzhledem k pravidelným problémům, týkajícím se Vánoc, navrhl úpravu i této problematiky.

Soudkyně jeho návrh, ačkoliv vycházel z nové skutečnosti, byl časově vyvážený pro oba rodiče a prospěšný pro vzdělání nezletilého a rovněž byl v souladu se školským zákonem, zamítla s poukazem, že 19.8.2013 byl nezletilý přijat na základě jejího usnesení ze dne 16.8.2013 do výše uvedené školy v Kynšperku nad Ohří, přičemž toto nepravomocné rozhodnutí bylo vydáno až po podání návrhu otce na změnu výchovného prostředí, který obdržel soud 19.8.2013. Nepravomocné usnesení školy bylo vydáno 21.8.2013, soudkyni bylo doručeno ještě téhož dne (!), tedy 21.8.2013, a hned 21.8.2013 bylo soudkyní i rozhodnuto.

Z rychlosti rozhodování a především ze způsobu rozhodování vyplývá, že v obou konkrétních případech soudkyně jednala v rozporu se zájmy nezletilého, přičemž byla preferována matka na úkor nezletilého a otce, což si nelze vykládat jinak než podjatost soudkyně vůči otci, neboť pro její rozhodování není dána žádná zákonná skutečnost ani rozumová úvaha.
Střídavá péčeJedenDomov, Kája, Kříhová
Nečas, OSPOD, Praha 3, Soudci
Střídavka, Ústavní soud, Výživné